Thầy lên trời hay Thầy ở  lại… khổng đức nhuận ’62

+ Thầy hỏi nhé Bạn hiểu thế nào về biến cố Thầy lên trời?

  • Thầy được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Người Công Giáo chúng con rất tự hào về ý tưởng cao siêu này.

Chúng con có thể hỉ hả nói với nhau: Chỉ có Đạo mình là Đạo THẬT mà thôi

+  Sai bét rồi bạn ơi. Luca 17:20 – 21 viết rành rành: Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời :

“Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. 

Và người ta sẽ không nói : ‘Ở đây này !’ hay ‘Ở kia kìa !’,

vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”

Vì thế việc Thầy về trời không phải là bay lên chín tầng mây là chính xác là bay vào tâm hồn bạn đó.

Bạn muốn lên trời không?

Hãy thường xuyên bay theo Thầy vào Đền thờ Tâm hồn của bạn. nơi đó chúng ta tha hồ tâm sự, chia sẻ với nhau.