Tôi là Adam cũ hay Adam mới – khổng đức nhuận ’62

+  Thầy hỏi nhé: Bạn là Adam cũ hay Adam mới?

  • Con xin thưa: Adam cũ 100%

+  Thầy khẽ lắc đầu:

Bạn quên rồi sao?  sách Sáng Thế cho biết:

Từ nguyên thủy Adam mang hình ảnh Thiên Chúa.

CÙNG VỚI Chúa đi dạo trong vườn như một người bạn TÂM GIAO trong gió chiều hiu hiu thổi…

Nhưng từ khi ăn phải trái phân biệt lành – dữ, tốt – xấu, lợi – hại..

theo tiêu chuẩn CÁI TÔI THÂN XÁC

Thế là a lê hấp..biến thành Adam cũ…với ánh nhìn QUY VỀ MÌNH

Thật vậy, nếu bạn quy mọi điều về Cái Tôi

Thì bạn là Adam cũ chính hiệu..

Thưa Thầy: Thế thì làm cách nào trở thành Adam mới?

+   Bạn lưu ý cho kỹ: Muốn dễ dàng lấy lại…hình ảnh Thiên Chúa

 chứ không phải trở thành Adam mới…

chỉ cần bặt chước cách sống của Thầy.

Thầy xuống trần cứu độ nhân loại

bằng cách nêu gương sống thân tình với Cha

Ga 14:20  Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.

Ga 16:32   Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình.

 Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy.

 

Bạn nên tìm mọi cách: suy tư, khám phá, tập sống…

với Chúa, trong Chúa, vì Chúa, ….

Một thời gian sau…lâu mau tùy bạn tập sống nhiều hay ít…

Chắc chắn bạn giống như Thầy:

Lúc đó bạn là Adam mới chính hiệu