ĐỒNG TIỀN BÀ GÓA – hà quan san ’62

Làm ăn phát đạt, anh chị thường hay dâng cúng vào các qũy của xứ đạo những khoản tiền khá lớn. Các cuộc lễ, liên hoan quan trọng của giáo xứ anh chị luôn được mời vào chỗ danh dự. Ai cũng trọng vọng. Khi làm ăn thất bại, anh chị vẫn cố san sẻ, dành dụm đóng góp nhưng với số tiền nhỏ hơn rất nhiều. Lúc này mọi người nhìn anh chị như những bổn đạo khác.

Chuyện này không làm anh chị chạnh lòng chút nào vì nhờ nó, anh chị thấm thía hơn dụ ngôn “Đồng tiền bà góa”.