Bài chia sẻ CN5 TN, C – Pt. Anthony Chu Văn Bình ’62, TTCGVN, GP Orange, USA

Các bạn cựu chủng sing thân mến, cả ba bài đọc hôm nay đều đề cập đến lời mời gọi hoặc ơn gọi, và cả ba trường hợp chúng ta đều tìm thấy một phản ứng tương tự. Bài đọc thứ nhất kể về Thiên Chúa toàn năng xuất hiện trong sự huy hoàng trước tiên tri Isaia. Ông bị khuất phục bởi sự không xứng đáng và tự hỏi làm thế nào ông, với đôi môi ô uế, có thể phục vụ Chúa. Nhưng một thiên thần tẩy sạch môi của ông bằng than hồng và Isaiah ngay lập tức tuyên bố sẵn sàng phục vụ. Trong bài đọc hai, thánh Phaolô nói về ơn gọi rao giảng Đức Kitô Phục sinh và tuyên bố không xứng đáng được kêu gọi là Tông đồ vì trước đó ông đã bách hại Giáo hội Chúa. Tuy nhiên, sau khi được kêu gọi, ông đã cố gắng hết sức để bù đắp cho quá khứ của mình. Trong bài  Tin Mừng, khi Chúa Giê-su đặc biệt chú ý đến Phêrô, thì ông nhận ra mình tội lỗi và xin Chúa Giêsu tránh xa ông. Nhưng Chúa Giêsu bảo đảm với ông rằng với ơn Chúa, ông sẽ được chấp nhận. Trong mỗi câu chuyện trong số ba câu chuyện về ơn gọi này, sự không xứng đáng của từng ứng viên góp phần làm nổi bật sự nhân từ và độ lượng đối với lời mời gọi của Thiên Chúa, đồng thời làm rõ ràng rằng tất cả những thành công tiếp theo trong lĩnh vực tâm linh này cuối cùng sẽ đến từ chính Thiên Chúa.

Vâng, các bạn cựu chủng sing thân mến, bạn và tôi và mọi Kitô hữu cũng là những người đã được Thiên Chúa mời gọi. Ngài mời gọi chúng ta hãy sống như con cái Thiên Chúa, trở thành tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa cho con người hôm nay. Thiên Chúa mời gọi mỗi người hãy yêu thương mọi người, để mỗi người cảm được Thiên Chúa yêu thương qua những người sống xung quanh mình.

Thiên Chúa mời gọi bạn và tôi làm cho thế giới này vui hơn tươi hơn đẹp hơn, làm cho con người ngày hôm nay tin tưởng vào nhau hơn, sống vui và hạnh phúc với nhau hơn. Đó là ơn gọi của Kitô hữu. Xin cho Kitô hữu ý thức sứ mạng của mình, và cảm nghiệm hạnh phúc khi thực hiện sứ mạng này.

Dear Ex-Luros, all three readings for today refer to a call or vocation, and it all three cases we find a similar response. The first reading tells of Almighty God appearing in splendor to Isaiah. Isaiah is overcome by unworthiness and wonders how he, with unclean lips, could possibly serve the Lord. But an angel purifies his lips with an amber and is Isaiah immediately declares his willingness to serve. In the second readings, Paul speaks of his vocation to preach the risen Christ and professes his unworthiness to be called on as an Apostle because of his earlier persecution of the Church. Nevertheless, having been call, he strives all the harder to make up for his past. In the Gospel reading, when Jesus singles out Peter for special attention, Peter realizes his sinfulness and suggests Jesus leave him. But Jesus assured him that with God’s grace he will be acceptable. In each of these three vocation stories the unworthiness of the individual candidate serves to highlight the places not and the graciousness and gratuity of God’s call while at the same times making it crystal clear that all subsequent success in this spiritual realm will come ultimately from God himself.

Dear Ex-Luros, you and I, and all Catholics are also people who have been called by God. He invites people to live as children of God, becoming God’s love and presence for people today. God invites each person to love everyone, so that each person feels God’s love through the people around him.

God calls you and me to make this world more joyful, more beautiful, to make people today trust each other more, live joyfully and happily together. That is the Catholic’s vocation. May Catholics be aware of their mission, and experience happiness in carrying out this mission.

Thân ái trong Chúa Kitô

 

 

.