CHÚA NÓI GÌ VỚI CHÚNG TA – CN3 Vọng C – Phó tế Anthony CHU VĂN BÌNH ‘62, Gp Orange, California, USA

Các bạn cựu chủng sinh thân mến, chúng ta đã đi được nửa đường của mùa Vọng. Tuần này Giáo Hội gọi là Chúa Nhật  Vui Mừng (Gaudete) và mầu tím của sám hối đổi thành mầu hồng của hân hoan. Bài đọc 1 tiên tri Xô-phô-ni-a nói với dân Í-ra-en, mặc dù họ còn đang bị lưu đày bên Babylon, là hãy vui lên vì Chúa đang ở giữa họ và họ sẽ không còn khổ cực nữa. Đúng vậy, lời tiên báo của tiên tri Xô-phô-ni-a nay đã thực hiện trong thời đại chúng ta. Chúa Giê-su đang hiện diện giữa chúng ta trong bí tích Thánh Thể. Tuy nhiên có lẽ một số bạn trong chúng ta nói rằng nhưng tôi vẫn thấy còn nhiều khổ cực cho chính tôi hay cho người thân của tôi.

Bạn thân mến, hãy nghe theo lời khuyên của thánh Phao-lô cho tín hữu thành Phi-lip-phê trong bài đọc 2: “Hãy trình bày những ước vọng lên Chúa”. Bình tin chắc rằng Chúa sẽ nghe những ước vọng chân thành của mỗi chúng ta. Và cụ thể hơn hãy nghe lời khuyên của Thánh Gioan tiền hô trong bài Phúc Âm : “Hãy bằng lòng với số lương của mình.” Nếu bạn và tôi  bằng lòng với sự quan phòng của Chúa thì mọi đau khổ sẽ không còn nữa. Vì “chính Người sẽ rửa chúng ta trong Chúa Thánh Thần và trong lửa.” Trong tiếng Hy-lạp, chữ “rửa” có nghĩa là “dìm vào”. Hãy để Đức Giê-su dìm bạn vào lửa yêu thương của Người thì mọi đau khổ sẽ tan biến, phải không bạn yêu quý. Cầu chúc các bạn một mùa Vọng thánh thiện để đón giáng sinh an lành hạnh phúc.

Dear Ex-Luros, we are halfway through Advent. This Sunday, the Church calls it Joyful Sunday (Gaudete) and the purple color of repentance changes to the rose color of joy. In the First Reading the prophet Zephaniah told the Israelites, even though they were still in exile in Babylon, to rejoice because the Lord was in their midst and they would no longer suffer. Yes, the prophecy of the prophet Zephaniah is now fulfilled in our day. Jesus is among us in the Eucharist. However, perhaps some of us say that I myself or my loved ones still suffer.

Dear friends, listen to the advice of Saint Paul to the Philippians in the second reading: “make your requests known to God.” I am confident that God will hear your request. And listen to the advice of Saint John in the Gospel: “Be satisfied with your wages.” If you and I are satisfied with God’s providence, then all suffering will be no more. For “He will baptize us with the Holy Spirit and fire.” In Greek, the word “baptize” means “to immerse.” Let Jesus immerse you in the fire of His love and all suffering will disappear.

Thân ái trong Đức Ki-tô