Chúa Nói Gì Với Chúng Ta – Lễ Thánh Gia – Pt. Anthony Chu V Bình ’62, TTCGVN, GP Orange, USA

https://cdlex.org/wp-content/uploads/2021/07/the-holy-family-eva-campbell.jpgCác bạn cựu chủng sinh thân mến, Chúa Nhật hôm nay giáo hội mời chúng ta cùng nhau mừng Lễ Thánh Gia Thất. Khi xếp đặt lễ Thánh Gia Thất ngay sau lễ Giáng Sinh, Giáo Hội muốn nhấn mạnh cho chúng ta tầm quan trọng của gia đình trong công cuộc giới thiệu Đức Giê-su cho cộng động nhân loại.  Thật vậy, khi con Chúa giáng trần, Thiên Chúa đã chọn sinh ra và lớn lên trong một gia đinh gồm Thánh Giu-se, Đức Mẹ và Chúa Giê-su. Chính trong môi trường gia đình tại làng Na-za-ret mà Đức Giê-su đã trưởng thành trước khi đi rao giảng công khai tại các làng mạc ở Do-thái. Bài Phúc Âm hôm nay Thánh Lu-ca thuật lại biến cố Mẹ Maria và Thánh Giu-su lạc mất Đức Giê-su trong đền thánh. Theo luật Do-Thái, 13 tuổi mói được coi như trưởng thành. Như vậy năm đó Đức Giê-su mới 12 tuổi chưa được coi là trưởng thành. Trong tiến trinh hình thành nhân vị con cái luôn coi minh đã lớn còn cha mẹ luôn coi con mình còn nhỏ. Điều này đã gây ra nhiều xung đột giữa cha mẹ và con cái. Làm cha mẹ, chúng ta noi gương Mẹ Maria ghi nhớ những điều ấy trong lòng.

Dear Ex-Luro, this Sunday the church invites us to celebrate the Feast of the Holy Family. In arranging the Feast of the Holy Family right after Christmas, the Church wants to emphasize to us the importance of the family in introducing Jesus to the human community. Indeed, when the Son of God was born, God chose to be born and raised in a family of Saint Joseph, Mary and Jesus. It was in the family environment in the village of Nazareth that Jesus grew up before going on public ministry in Israel. Today’s Gospel reading Saint Luke recounts the event that Mary and Saint Joseph lost Jesus in the temple. According to Jewish law, 13 years old is considered an adult. So that year Jesus was only 12 years old, not considered an adult. In the process of personality formation, children always consider themselves to be adults, while parents always consider their children to be young. This has caused many conflicts between parents and children. As parents, we follow the example of Mary, keeping these things in our hearts.  

Thân ái trong Đức Ki-tô