CN1 mùa  Chay – Pt. Anthony Chu Vă Bình ’62, TTCGVN, GP Orange, USA

 Các bạn cựu chủng sinh thân mến,

Chúng ta đã bước vào mùa chay thánh. Vào Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay trong cả ba chu kỳ phụng vụ, Giáo hội cho chúng ta suy niệm việc Đức Giêsu bị cám dỗ trong sa mạc. Giáo Hội làm như vậy để nhắc nhở chúng ta rằng, là con người, tất cả chúng ta đều bị cám dỗ. Cám dỗ thứ nhất về ăn uống. Chúng ta có thể bị cám dỗ về những thứ vật chất như cuộc sống tiện nghi và lạc thú lâu nay của chúng ta, được tượng trưng bằng bánh trong Tin Mừng hôm nay. Cám dỗ thứ hai tập trung vào sự tin cậy nơi Thiên Chúa. Chúng ta có thể bị thu hút để tin tưởng vào những thứ khác ngoài Thiên Chúa như của cải, quyền lực, hoặc tiếng tăm, như khi người Do Thái tôn thờ con bò vàng. Chúng ta thậm chí có thể coi thường Thiên Chúa hoặc bẻ cong các quy tắc để đạt được hiệu quả, như Sa-tan muốn Chúa Giê-su làm trên hành lang đền thờ. Cám dỗ thứ ba liên quan đến thói thích phép lạ. Sa-tan đề nghị Chúa Giê-su gieo mình xuống khỏi Đền thờ, vì chúng biết Ngài là Con Thiên Chúa và Thiên Chúa sẽ bảo vệ Ngài. Phép lạ sẽ làm dân chúng ủng hộ Đức Giê-su nhưng vì những lý do sai lầm. Do đó, Chúa Giê-su từ chối. Khi vâng phục theo kế hoạch của Chúa Cha một cách khiêm nhường, Đức Giê-su một lần nữa minh chứng Ngài thực sự là con Thiên Chúa.

Mùa Chay là thời gian để chúng ta kiểm điểm lại bản thân và hoán cải nếu chúng ta muốn là môn đệ chân chính của Đức Giê-su, chúng ta phải học cách đặt Thiên Chúa lên trên hết và làm theo ý của Ngài trong mọi việc như cách Đức Giê-su đã làm.

The church has us read the temptation of Jesus in the desert on the first Sunday of Lent in all three  liturgical cycles. It does so to remind us that, as human, we are all subject to temptation. The first temptation is about food .We may be tempted to material things such as our old comfort and pleasure, which was symbolized by bread in today’s Gospel. The second temptation centers on trust in God. We may be drawn to trust in things other than God such as wealth, power, or prestige, as when the Jews looked to the golden calf. We may even tend to take God for granted or bending the rules to achieve or otherwise good effect, as Satan wanted Jesus to do on the temple parapet. The third temptation involves presumption. Satan suggests Jesus hurl himself from the Temple, knowing from his special status as Son of God that God will protect him. The miracle would win Jesus support from the populace but for the wrong reasons. Jesus, therefore, decline. In submitting to the ordinary working out of God’s plan humbly, Jesus once again prove he is truly God’s son.

Lent is a time to examine ourselves and may corrections if we are to prove true disciples of Jesus, we must learn to put God first and do his will in everything the way Jesus did.

Thân ái trong Đức Giê-su