CN2 Chay C – Pt. Anthony Chu Văn Bình ’62, TTCGVN, GP Orange, USA

Chúa Nhật thứ hai của Mùa Chay, G.H. mời gọi chúng ta đến một cách nhìn sâu hơn, và để có cái nhìn sâu sắc hơn về thế giới và bản thân và cái nhìn đó chỉ có thể xảy ra nhờ vào đức tin siêu nhiên. Bài đọc một đưa chúng ta đến người cha của đức tin và Áp-ra-ham được coi là khuôn mẫu vào Chủ nhật thứ hai của Mùa Chay bởi vì ông tin cậy Thiên Chúa những gì ông không thể thấy. STK chương 15, Đức Chúa bảo ông nhìn lên bầu trời và đếm các ngôi sao nếu ông có thể. Khi nghe câu chuyện đó lần đầu, tôi cho rằng đó là ban đêm và thậm chí nhìn lên các ngôi sao và là hàng tỷ tỷ tỷ ngôi, nhiều ngôi sao đên nỗi ông ấy không thể đếm hết được, nhưng sau này để ý kỹ tôi nhận ra Mặt trời bắt đầu lặn, hãy nhìn lên bầu trời và đếm các ngôi sao nếu có thể, ông đã không thể thấy ngoi sao nào vì là ban ngày. Tại sao vậy và có nghĩa gì? Áp-ra-ham vào thời điểm này không có người thừa kế, ông không có người con trai nào, nhưng  vẫn tin tưởng vào lời Chúa hứa cho ông là tổ phụ của nhiều dân tộc. Áp-ra-ham không thể nhìn thấy một đứa con trai nào giống như ông không thể nhìn thấy một ngôi sao nào nhưng ông tin tưởng và tin lời Đức Chúa Trời và được cho là công chính và vì vậy chúng ta thấy rằng Áp-ra-ham có đôi mắt để nhìn bất chấp những gì ông thực sự thấy và đó là điều mà bạn và tôi được mời gọi: nhìn vào thế giới chúng ta đang sống, nhìn vào chính chúng ta và nhìn vào Thiên Chúa và những gì chúng ta không thể nhìn thấy, chúng ta phải tin tưởng Thiên Chúa sẽ cung cấp cho chúng ta tầm nhìn để thấy những gì không có trước con mắt trần của chúng ta. Phúc âm thuật lại cho chúng ta Đức Giê-su biến hình và tại sao Hội thánh lại cho chúng ta cảnh biến hình sớm vào Mùa Chay? Bởi vì Thiên Chúa đã cho Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an được nhìn thấy Chúa Giê-su trong vinh quang của Ngài, lần nữa, cảnh họ thấy lại vinh quang của Đấng Ki-tô nhưng đó là đi đến Giê-ru-sa-lem khi họ đi theo Chúa Giê-su trên con đường thập tự giá, họ thấy Chúa Giê-su bị khổ nạn, bị từ chối và bị chế diễu và họ phải thấy rằng Ngài thực sự là Con Thiên Chúa, Ngài là Con Yêu Dấu mặc dù Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá và để có cái nhìn đó phải có đức tin, có một cái nhìn siêu nhiên, và viễn cảnh ấy chỉ đến từ Thiên Chúa và vì vậy họ được nhìn thoáng qua vinh quang của Ngài trên Núi Tabor nhưng họ đang nói với Môi-se về cuộc Xuất Hành của Đức Giê-su và Ngài sẽ là Con chiên của Lễ Vượt Qua đó.

Các bạn cựu chủng sinh thân mến, Thiên Chúa đang kêu gọi chúng ta đến một tầm nhìn sâu hơn, một cách nhìn sâu hơn, và xem thánh giá là vinh quang của tình yêu như biểu hiện của quyền năng thần thánh, trái ngược với những gì người đời nghĩ. Vì vậy, chúng ta hãy theo đuổi một viễn cảnh khác bắt nguồn từ đức tin và chúng ta chỉ có thể có đức tin đó nếu chúng ta biết cầu nguyện và suy ngẫm Lời Chúa, thì mắt chúng ta sẽ thấy như Áp-ra-ham, giống như Áp-ra-ham để có đức tin nơi Thiên Chúa. Đó là lời Chúa mời gọi chúng ta hôm nay. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ bạn. Thân ái trong Chúa Ki-tô.

On the second Sunday of Lent the church is inviting us to a deeper way of seeing, to a deeper vision of the world and ourselves and that vision that can only happen through a deep and profound supernatural faith and the first reading takes us to the father of faith and so Abraham is given as a model on the second Sunday of Lent because he trusted Him what he couldn’t see he believed in what God promised even though he couldn’t see it and so on in Genesis 15 God called Abraham out of the tent, look up in the sky and count the stars if you can. When I first heard that story that it was nighttime and even looking up at the stars and are just billions and billions of stars maybe a revenue is billions but there’s so many stars he can’t count them all but later for careful discerning we realize the sun begins to set, look up in the sky and count the stars if you can it’s actually daytime he can’t see any stars. Why and which significance ? Abraham at this point has no heir he can’t see any son and it is to trust the God’s promise that he will be the father of many nations. Abraham can’t see a single son just like he can’t see a single star but he trusts and believes God’s word and is credited him as righteousness and so we see that Abraham had eyes to see in spite of what he actually saw and that as were invited to: by the look of the world look at ourselves and look at God and what we can’t see we have to trust God to provide us with the vision to see what isn’t before our physical eyesight.  In the gospel reading is the scene of the transfiguration and why is the church give us the scene of the Transfiguration early on Lent because God gave it to Peter, James and John that they would see Jesus in his glory again here’s that scene again they see the glory of Christ but that is a go to Jerusalem as they follow Jesus on the way of the cross they see Jesus suffering, denied and mocked and they have to be able to see that He truly is the Son of God, that He is God’s beloved even though He is nailed on the cross and that will take faith, take a supernatural vision of a vision and a scene that only comes from God and so they get a glimpse of his glory on Mount Tabor but they are talking to Moses about Jesus’ Exodus and Jesus will be the Passover lamb for that Exodus.

 Dear Ex-Luros, God is calling us to a deeper vision, a deeper way of seeing, and to see the cross is the glory of love as the manifestation of divine power, the opposite with what the world think it is. So let’s pursue a different kind of scene it’s rooted in faith and we can only have that faith if we pray and contemplate God’s Word, then our eyes will see as Abraham, to be like Abraham to have faith in God. That’s our call today. May the Lord bless and keep you.