CN3 Chay C – Pt. Anthony Chu Văn Bình, 62, TTCGVN, GP Orange, USA

Các bạn cựu chủng sinh thân mến, một trong những chủ đề của mùa chay là sám hối. Bài Phúc Âm hôm nay nói về những điều xảy ra với những người Ga-li-lê ở Giê-ru-sa-lem  bị Phi-la-tô giết chết và đã hòa máu của họ với của tế lễ trong Đền thờ. Đây thật là một điều kinh khủng. Và Đức Giê-su sau đó nói về tháp đổ đè xuống người Ga-li-lê là khách hành hương đến thăm và tất cả vữa và đá này bắn xuống họ và có một số khoảng 18 người bị giết. Đức Giê-su nói những người này ở Giê-ru-sa-lem  và người Galilê không phải là người có tội nhất nhưng nếu Giê-ru-sa-lem, không ăn năn, những điều tương tự có thể xảy ra. Tất nhiên Giê-ru-sa-lem  không nghe thấy thông điệp của Đức Giê-su, những gì sẽ xảy ra vào năm 70 sau Công Nguyên, 40 năm sau, Giê-ru-sa-lem bị phá hủy và tất cả những đống đổ nát và đá như các tháp đổ xuống nhiều cư dân của Giê-ru-sa-lem và bị giết và tàn sát bởi gươm của La Mã và rơi vào đống đổ nát của Giê-ru-sa-lem. Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta rằng tất cả những điều này là dấu hiệu, dấu hiệu của những điều xấu đang xảy ra nhưng là dấu hiệu tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu dân Chúa không ăn năn. Vì vậy, chúng ta cần nhìn vào thế giới hôm nay, chúng ta có thể thấy những điều tồi tệ đang xảy ra cho dù đó là đại dịch hay những gì đang diễn ra ở Ukraine và đây là dịp để chúng ta không nói rằng tất cả những người đó có tội hơn chúng ta nhưng hãy thật lòng ăn năn.
Các bạn cựu chủng sinh thân mến,  hôm nay Đức Giê-su mời gọi từng người chúng ta hãy đứng lên làm một cuộc cách mạng sám hối trở về với Thiên Chúa.  Và câu hỏi mà chúng ta cần cầu nguyện và phân định ngay trong lúc này là điều gì ngăn cản tôi sám hối trở về với Thiên Chúa?  Và làm thế nào để tôi có thể vượt qua được những chướng ngại vật trên con đường trở về nhà Cha? Xin Thiên Chúa ban cho từng người chúng ta ân sủng để sám hối quay trở về với Thiên Chúa.

One of the three pillards in the lenten season is repentance.Today the gospel’s reading are talking about a couple different acts and things happen to people in Jerusalem where Pilot killed and he mingled their blood with sacrifices in the Temple.  Jesus then talks about  tower that falls over Galileans were pilgrims visiting and all this mortar and stone comes down upon them and take some like 18 or so were killed. Jesus look these people Jerusalem and Galileans were not the most guilty person. But if you, Jerusalem, don’t repent, the same things can happen. Of course Jerusalem doesn’t hear Jesus’s message and what happens is in 70 A.D. 40 years later Jerusalem will be torn down and all that rubble and stone like the towers along will fall down on many of the inhabitants of Jerusalem and be killed and slaughtered by Roman swords and fall in the ruin of Jerusalem.
Jesus remind us that all these as signs, signs of bad things happening but signs that worst can happen if the people of God do not repent. So we need to look in the world today we can see bad things happening whether that’s  pandemic or what’s going on Ukraine and should be occasions for us not to say all those people are more guilty than us but let’s repent well.
Dear ex-luros, today Jesus invites each of us to stand up for a repentant revolution back to God. And the question that we need to bring into our prayer of discernment right now is what is stopping me from repenting and turning to God? And how can I overcome the obstacles on the way back to Father’s house? May God give each of us grace to repent and turn back to God.