Đức Giêsu tại Hội Đường Nadarét – Pt. Anthony Chu V Bình, 62, TTCGVN, GP Orange, USA

Các bạn cựu chủng sinh thân mến, bài Phúc Âm hôn nay thuật lại cho chúng ta sự kiện Đức Giê-su giảng dạy tại một hội đường ở Nadarét.

Vào thời Đức Giêsu, sự thờ phượng trong hội đường vào ngày Sabát đã phổ biến trên toàn khắp Israel, đặc biệt là ở các thị trấn xa Jerusalem. Nghi thức thường do một rabbi chủ trì. Nghi thức rất giống phần phụng vụ Lời Chúa của chúng ta gồm việc hát một Thánh vịnh, đọc một đoạn Sách Thánh trong sách Luật và một đoạn trong sách các Ngôn sứ. Kế đó là bài giảng giải về hai đoạn Sách Thánh trên. Đức Giêsu được trao cuộn sách ngôn sứ Isaia. Việc Ngài đọc đoạn sách Isaia ở chương 61,1-2 chắc không phải chuyện tình cờ, vì Ngài đã cố ý “tìm thấy chỗ” viết bản văn này. Theo Lc 4,18-19, trong hội đường Nadarét, Đức Giêsu đã đọc một câu trích trong sách ngôn sứ Isaia. Thật ra đây là một câu ghép một phần của Is 61,1-2 với một phần của Is 58,6 (câu “trả lại tự do cho người bị áp bức”). Thánh sử Luca đã coi câu ghép này là một chương trình hành động hay một bản tuyên ngôn của Đức Giêsu lúc khởi đầu sứ vụ. Tuy nhiên, qua việc sử dụng hình ảnh của Isaia, Chúa Giê-su nói rõ rằng ngài còn đến nhiều hơn nữa. Ngài đến để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và án phạt đời đời để thiết lập sự tự do đích thực mà chỉ con cái của Thiên Chúa mới biết được, để chúng ta chiêm ngắm vẻ đẹp của đường lối Chúa  và dạy ta con đường dẫn đến vương quốc Thiên Chúa và hạnh phúc đời đời.

Dear ex-luros, today’s Gospel tells us about the event that Jesus taught in a synagogue in Nazareth. By the time of Jesus synagogue worship on the Sabbath was common through all of Israel, especially in towns distant from Jerusalem. The service was generally presided over by a rabbi. The service was much like the first part of our liturgy of the world, in which we have first reading from the Old Testament other than the Psalms, followed by a reading especially from the Psalms and concluded with a reading from the book of the profets after which there is generally a short homily to explain the scriptural selections. Jesus was given the book of the prophet Isaiah. His reading of the passage of Isaiah in chapters 6:1-2 must have been no accident, for He purposely “found a place” to write this text. According to Lk 4:18-19, in the synagogue of Nazareth, Jesus read a quote from the prophet Isaiah. It is actually a verse that combines part of Is 61.1-2 with part of Is 58.6 (the phrase “setting free the oppressed”). The evangelist Luke sees this compound as a plan of action or a manifesto of Jesus at the beginningc of his ministry. Through his use of Isaiah’s imagery, however Jesus made it clear that he came for much more.  He came to save us from sin and eternal damnation to establish the true freedom that only the children of God can know, to open our eyes to the beauty of God’s way and to teach us the path to the kingdom of God and everlasting joy.