Lễ Chúa Chịu Phép Rửa – Pt. Anthony Chu V Bình ’62, TTCGVN, GP Orange, USA

Các bạn cựu chủng sinh thân mến, Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa trước đây là một lễ rất được coi trọng, có lẽ hơn cả lễ Hiển Linh và Lễ Giáng Sinh. Thật vậy, vào thời kỳ đầu của Giáo Hội,các giáo hữu đánh giá Lễ Chúa Chịu phép rửa rất quan trọng. Bằng chứng là Lễ Hiển Linh chỉ có trong Phúc Âm Thánh Mát-Thêu (Mt 2:1-12), và chỉ có 2 Phúc Âm nhắc đến Sinh Nhật của Đức Giê-su là Mát Thêu và Lu-ca (Mt 1:18-25, Lc 2:1-20), nhưng cả bốn Phúc Âm nhắc đến Đức Giê-su chịu phép rửa. Phúc Âm nhất lãm nhắc đến trực tiếp (Mt 3:13-17, Mc 1:9-11, Lc 3:21-22), còn Phúc Âm Thánh Gioan nhắc đến cách gián tiếp (Ga 1:32-34). Nếu đọc kỹ các đoạn Phúc Ân trên, chúng ta thấy tất cả đều diễn tả khá giống nhau cả trong chi tiết lẫn văn phong. Và để hiểu thêm tầm quan trọng của Lễ này, chúng ta cũng cần biết về vũ trụ quan của người Do-Thái: Vào thời Đức Giê-su, vũ trụ được quam niệm gồm 3 tầng chồng lên nhau: tầng trên cùng nơi Thiên Chúa ngự, tầng ở giữa nơi con người ở và tầng cuối cùng nơi chôn cất các người chết. Do đó khi Đức Giê-su chịu phép rửa tầng trời mở ra để đánh dấu một biến cố chưa từng xẩy ra. Trời và Đất đã giao hòa. Ơn cứu độ đã tuôn đổ xuống qua Đức Giê-su.  

Như vậy, các giáo hữu thời đó thật có lý để tôn vinh Lễ Đức Giê-su chịu phép rửa nhằm nhắc cho chúng ta tầm quan trọng của bí tích rủa tội mà mỗi chúng ta được lãnh nhận khi còn bé. Hãy nhớ lại và trân quý ơn trọng mà chúng ta được cách nhưng không, do lòng thương của Chúa và sự cộng tác của cha mẹ chúng ta.  Đồng thời hãy cam kết với lời hứa rửa tội là tin yêu một mình Chúa và từ bỏ ma quỷ cùng mọi quyến rũ của ma quỷ.

Dear Ex-Luros, the Feast of the Baptism of the Lord in the past was a great important feast, perhaps even more so than Epiphany and Christmas. Indeed, in the early Church, the faithful valued the Feast of Baptism as very important. The proof is that only one Gospel mentions the revelation to the magi (Mt 2:1-12), and only two of the Gospels mention the birth of Jesus, Matthew and Luke (Mt 1: 18-25, Lk 2:1-20), but all four Gospels refer to the baptism of Jesus. The three Synoptic Gospels mention it explicitly (Mt 3:13-17, Mk 1:9-11, Lk 3:21-22), and John speaks of it obliquely (Jn 1:32-34). More tellingly all four evangelists recall it in in remarkably similar details and record it in virtually the same language. This is evidence that the story was clearly treasured by early Christian, widely disseminated, and carefully passed on. To further understand this feast’s significance, we should recall a bit of ancient Jewish cosmology: how the Semitic mind perceived the universe at the time of Christ. To ancient Hebrews, the universe was composed of three different layers stacked one on top of the other: the top layer, the heaven, was the realm of God and his heavenly kingdom. The middle layer, the earth, was home to humankind. The bottom layer, the nether world, was the dwelling place of the deceased. So when Luke reports that the sky opened when Jesus was baptized by John the Baptist in the Jordan, it marks a special moment in the history of revelation.

It was reasonable for the early Christians to honor the Feast of the Baptism of Jesus in order to remind us of the importance of the sacrament of baptism that each of us received in our childhood. Remember and appreciate the gift we have freely received through God’s mercy and the cooperation of our parents. At the same time, commit to your baptismal promise to believe in God alone and renounce devil and all his false promises.

 

Thân ái trong Chúa Giêsu Ki-tô